Name
Wilhelm Thöny (-Graz)
Lebensdaten
1888 – 1949
GND-Nr.
118757180