WHAT'S ON

Workshop

Sun 05. May
02:00 p.m.
Sat 25. May
02:00 p.m.

WAS TUN!
Open Studio

Lenbachhaus
Thu 01. Aug
Fri 02. Aug
Sat 03. Aug
Sun 04. Aug
Tue 06. Aug
Wed 07. Aug
Thu 08. Aug
Fri 09. Aug
Sat 10. Aug
Sun 11. Aug
Tue 13. Aug
Wed 14. Aug
Thu 15. Aug
Fri 16. Aug
Sat 17. Aug
Sun 18. Aug
Tue 20. Aug
Wed 21. Aug
Thu 22. Aug
Fri 23. Aug
Sat 24. Aug
Sun 25. Aug